Bestuurlijke toekomst: achtergrondinformatie

De afgelopen jaren hebben raadsleden, wethouders en burgemeesters van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen), met elkaar van gedachten gewisseld over de bestuurlijke toekomst van het eiland. Hierbij stond vooral de vraag centraal hoe besluiten die belangrijk zijn voor het hele eiland het beste kunnen worden genomen en uitgevoerd.

Evaluatie Regionale Samenwerking

De gemeenteraden erkenden een aantal jaren geleden al dat er iets moest gebeuren. Daarom werd in 2013 de samenwerking tussen de gemeenten in de Hoeksche Waard geëvalueerd: de Evaluatie Regionale Samenwerking (ERS). Bureau Partners en Pröpper heeft een rapport gemaakt over hoe de gemeenten ervoor stonden begin 2013. In het verlengde daarvan stelden ze een rapport op over de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. De rapporten kunt u onderaan deze pagina downloaden. Deze beide rapporten kwamen in de gemeenteraden aan de orde. Eind 2013 besloten de gemeenteraden dat ze, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet toe waren aan een gezamenlijke toekomst. Wel werd duidelijk dat elke gemeente de huidige samenwerkingsvorm onvoldoende vond en erkende men dat 'niets doen' geen optie was.

Onderzoek Bestuurlijke Toekomst

In het najaar van 2014 hebben de vijf gemeenteraden ingestemd met een voorstel de bestuurlijke toekomst te laten onderzoeken: Onderzoek Bestuurlijke Toekomst (OBT) (zie downloads onderaan deze pagina). Hiertoe werd een stuurgroep ingesteld die bestond uit alle 35 fractievoorzitters van alle vijf gemeenteraden in de Hoeksche Waard onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de heer N.P.M. (Nico) Schoof. Het onderzoek richtte zich op de effecten van herindeling, de effecten van versterkte samenwerking met doorzettingsmacht en belangen en drijfveren. In oktober 2015 werd het concept eindrapport opgeleverd. Op 17 december 2015 werd door alle Hoeksche Waardse gemeenteraden een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van het eiland. De jarenlange discussie mondde uit in een niet-eensluidend besluit. In de gemeenten Oud-Beijerland (19 stemmen voor – 0 tegen) en Strijen (11-2) stemden de raden in met een voorstel tot samenvoeging van gemeenten. De raden van Binnenmaas (9-12), Cromstrijen (7-8) en Korendijk (5-10) stemden hier niet mee in. Zij kozen door het aannemen van een amendement voor een model van versterkte samenwerking met doorzettingsmacht.

Na dit niet-eensluidende besluit van de raden namen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland de regie over en stelden zich ten doel de gemeenten te helpen de ontstane impasse te doorbreken. Op 5 juli 2016 besloten GS dat herindeling de beste oplossing is voor de Hoeksche Waard en haar inwoners.

Herindelingsontwerp

Nadat de provincie op 5 juli 2016 het besluit tot herindeling had genomen, lag het herindelingsontwerp tot en met 21 november 2016 ter inzage bij de vijf gemeentehuizen in de Hoeksche Waard en bij het provinciehuis in Den Haag. Op 13 oktober 2016 gaf gedeputeerde Rogier van der Sande een toelichting op het herindelingsontwerp tijdens een bijeenkomst in dorpshuis Streona in Strijen.

Iedereen kon tot 22 november 2016 zijn/haar mening geven op het herindelingsontwerp. Er zijn ruim 1500 zienswijzen bij de provincie ingediend. De vijf gemeenteraden hebben voor 23 december hun zienswijzen vastgesteld. GS nemen alle zienswijzen begin 2017 op in een nota. Op de website www.zuid-holland.nl/hw leest u meer over de aanloop naar dit besluit, het besluit zelf en de zienswijzeprocedure.

Herindelingsadvies

GS hebben op 20 januari 2017 het Herindelingsadvies voor de Hoeksche Waard ter vaststelling aan Provinciale Staten (PS) aangeboden. Het betrof het voorstel tot vaststelling van het advies van PS aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de samenvoeging per 1 januari 2019 van de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente Hoeksche Waard. PS hebben dit herindelingsadvies op 22 februari 2017 vastgesteld. Daarnaast hebben PS de motie aangenomen van SP mede namens CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SGP/CU. Daarin roepen zij GS en de gemeenten in de Hoeksche Waard op om de inwoners te betrekken bij de toekomst van de nieuwe gemeente en ruimte te bieden voor burgerparticipatie en eigenheid van dorpen.

Vervolg behandeling advies

Na de vaststelling door PS is het advies aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister is nu verantwoordelijk voor het vervolgproces. De Tweede Kamer en Eerste Kamer bepalen uiteindelijk of de herindeling doorgaat met de vaststelling van de herindelingswet. Dat proces duurt over het algemeen 1,5 jaar.

Burgerpeiling

De gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk wilden ook de mening van de burger weten. Daarom werd op 15 maart 2017 - gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen - in de drie gemeenten een burgerpeiling gehouden. De uitslag van de burgerpeiling wordt aan de kamerleden overhandigd.

De vraag die de drie gemeenten aan hun inwoners stelden is:

'Bent u voor of tegen een herindeling (fusie) van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente?'

Meer informatie

Op de speciale webpagina www.zuid-holland.nl/hw is meer informatie te vinden over het proces rondom de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Heeft u nog vragen hierover aan de provincie? Neem dan contact op via e-mail hoekschewaard@pzh.nl of telefonisch 070 - 441 74 71.

Ook via de social mediakanalen Twitter @SamenwerkingHW en Facebook Samenwerking Hoeksche Waard kunt u meer informatie vinden.

Downloads

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Bestuurlijke toekomst HW | Bestuurlijke toekomst: achtergrondinformatie
Deel deze pagina
...geeft je de ruimte

Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam  Adres gemeente Binnenmaas
Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam  E-mail adres gemeente Binnenmaas
14 078 / 088 – 647 13 00  Telefoonnummer gemeente Binnenmaas
gemeente@binnenmaas.nl  E-mail adres gemeente Binnenmaas
Openingstijden en afspraak maken Afbeelding van een klok