Geitenhouderij Mijnsheerenland

Dit item is verlopen op 04-08-2017.

Zomerstaete BV wil haar bedrijfsactiviteiten aan de Provincialeweg 7d te Mijnsheerenland graag uitbreiden. Op dit moment heeft het bedrijf een vergunning voor 500 geiten en 50 paarden. Om de uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken moeten er verschillende procedures  worden doorlopen.

Ruimtelijke ordeningsprocedure

Aan dit perceel is op grond van het bestemmingsplan Landelijk Gebied een bouwvlak toegekend. Gebouwen mogen alleen binnen dit vlak worden gebouwd. Het vlak is te klein voor de bouw van een nieuwe stal voor de geiten. In artikel 3.8.2 van het bestemmingsplan staat hoe en wanneer het college van burgemeester en wethouders een bouwvlak mag vergroten. Zomerstaete heeft de gemeente gevraagd om het bouwvlak aan te passen.

Op 16 mei 2017 heeft het college besloten om hiervoor eerst een voorontwerp-wijzigingsplan ter inzage te leggen op grond van de Inspraakverordening. Hiermee wordt bereikt dat in dit proces omwonenden en belanghebbenden zoveel mogelijk manieren hebben om hun reactie te geven.
Bovendien hebben de direct omwonenden (in een straal van ongeveer 400 meter) een brief van de gemeente gehad over de plannen die ter inzage liggen en is er op 12 juni 2017 een inloopavond gehouden op het bedrijf. De kennisgeving heeft op 9 juni in de gemeenterubriek in Het Kompas gestaan.

Tot 24 juli 2017 kan iedereen een inspraakreactie indienen bij ons college. Alle ontvangen reacties zullen zorgvuldig worden beoordeeld.

De milieuvergunningprocedure

Op 23 november 2016 is de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) aangevraagd. Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag (in dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid/ OZHZ) een bepaalde activiteit toetst, voordat het bedrijf ermee begint. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag mag geen voorschriften opnemen in de OBM (artikel 5.13a Besluit omgevingsrecht). Als uit de toetsing blijkt dat het bedrijf aan de regels van het Activiteitenbesluit kan voldoen, moet de toestemming worden verleend. Als blijkt dat dit niet zo is, dan wordt de OBM geweigerd. Een bedrijf kan op dat moment wel een “gewone” milieuvergunning aanvragen waaraan dan maatwerkvoorschriften mogen worden verbonden.

De OZHZ heeft op basis van de aanvraag geconstateerd dat de OBM moet worden verleend. De ontwerp-beschikking is op 21 april 2017 gepubliceerd in Het Kompas. De termijn voor het indienen van een zienswijze sloot op 6 juni 2017.

Wijziging wetgeving

Inmiddels is een wijziging in de regelgeving  (wijziging van het Besluit milieueffectrapportage op 16 mei 2017) van kracht geworden. Op grond van die wijziging moet  de aanvrager een m.e.r.beoordeling aanleveren (milieu effect rapportage). Toen de oorspronkelijke aanvraag op 23 november 2016 door het bedrijf werd gedaan, bestond die verplichting nog niet. Door het ontbreken van overgangsrecht moet de OZHZ nu formeel besluiten om de aanvraag buiten behandeling te stellen. Dit besluit zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Het gevolg hiervan is dat de OBM-procedure opnieuw doorlopen zal moeten worden. Omwonenden worden hierover tijdig en volledig  geïnformeerd.

Bouwen

Pas na de wijziging van het bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning voor het bouwen worden aangevraagd. Als de aan te vragen gebouwen voldoen aan de gewijzigde regels van het bestemmingsplan, kan de vergunning worden verleend. 

Gezondheidsrisico’s

De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft over de aanvraag advies uitgebracht. Het college had hier vanwege het belang van de volksgezondheid om gevraagd, ook al is dit niet wettelijk verplicht. Het advies van de DG&J vindt u bij de stukken die ter inzage liggen. Deze staan allemaal op de website.

Op 16 juni heeft het RIVM een onderzoek over de gezondheidseffecten van veehouderijen gepresenteerd. Op het moment dat het RIVM-onderzoek verscheen lag het plan voor de geitenhouderij in Mijnsheerenland al ter inzage. Het RIVM-onderzoek is daarom niet betrokken bij het besluit om het voorontwerp-wijzigingsplan ter inzage te leggen. Uiteraard zal het bij de verdere afwegingen wel worden betrokken. Over de gezondheidsaspecten zullen wij nader advies vragen aan de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Inspraak

Het indienen van een inspraakreactie is nog mogelijk tot 24 juli 2017. De inspraakreacties zullen we beoordelen, waarbij – zo nodig – ook de OZHZ en de DG&J worden betrokken. Ook het nieuwe RIVM-rapport wordt bij de afweging betrokken.
Alle betrokkenen en omwonenden worden tijdig en duidelijk geïnformeerd over de vervolgstappen in dit traject.
Gelet op de complexiteit van het dossier gaan we er vanuit verdere besluitvorming over het wijzigingsplan niet eerder dan oktober 2017 plaats zal kunnen vinden.

Stukken

Alle stukken behorende bij het 'Voorontwerpwijzigingsplan Provincialeweg 7d Mijnsheerenland' kunt u vinden op de volgende pagina:

Reacties (2)

Door Jacques van Kerchove, 30 07 2017 om 16:07
Als voorzitter van de Vereniging Dorp Mijnsheerenland wil ik hierdoor duidelijk maken dat de wethouder heeft aangegeven dat de procedure voor inspraakreacties is verlengd tot nader te benoemen datum. Maak hier gebruik van
Door C.van de Merwe, 31 07 2017 om 16:14
Ik maak mij zeer ongerust over de geitenstal. Wat als er een nog veel gevaarlijkere nu nog onbekende ziekte uitbreekt
Ik houd de gemeente dan wel verantwoordelijk voor de gevolgen, daar dit zeker niet denkbeeldig is.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Actueel | Berichtgeving | Nieuws | Geitenhouderij Mijnsheerenland
Deel deze pagina
...geeft je de ruimte

Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam  Adres gemeente Binnenmaas
Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam  E-mail adres gemeente Binnenmaas
14 078 / 088 – 647 13 00  Telefoonnummer gemeente Binnenmaas
gemeente@binnenmaas.nl  E-mail adres gemeente Binnenmaas
Openingstijden en afspraak maken Afbeelding van een klok