Pagina opties

Groter
A A

Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Daarmee is het besluit tot herindeling definitief.

De nieuwe gemeente Hoeksche Waard gaat per 1 januari 2019 van start. De voorbereidingen op de samenvoeging van de vijf gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen SOHW, WIHW en ISHW zijn al enige maanden geleden gestart en liggen op schema. De gemeenten waren dit wettelijk verplicht en voelen zich er ook verantwoordelijk voor dat de nieuwe gemeente Hoeksche Waard op 1 januari 2019 klaar is voor de voortzetting van de dienstverlening aan de inwoners. Een goede dienstverlening aan inwoners, zowel digitaal als persoonlijk, is één van de speerpunten voor de nieuwe gemeente.

Voorbereidingen

In de komende tijd wordt hard verder gewerkt aan de bouw van de nieuwe organisatie. Op het gebied van dienstverlening, tijdelijke huisvesting, het stroomlijnen van werkprocessen, het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen en tal van andere zaken. Meer informatie hierover is te vinden op de website Toekomst Hoeksche Waard.

Voorgeschiedenis bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

De afgelopen jaren hebben  raadsleden, wethouders en burgemeesters van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen), met elkaar van gedachten gewisseld over de bestuurlijke toekomst van het eiland. Hierbij stond vooral de vraag centraal hoe besluiten die belangrijk zijn voor het hele eiland het beste kunnen worden genomen en uitgevoerd.

Evaluatie Regionale Samenwerking

De gemeenteraden erkenden een aantal jaren geleden al dat er iets moest gebeuren. Daarom werd in 2013 de samenwerking tussen de gemeenten in de Hoeksche Waard geëvalueerd: de Evaluatie Regionale Samenwerking (ERS). Bureau Partners en Pröpper heeft een rapport gemaakt over hoe de gemeenten ervoor stonden begin 2013. In het verlengde daarvan stelden ze een rapport op over de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Deze beide rapporten kwamen in de gemeenteraden aan de orde. Eind 2013 besloten de gemeenteraden dat ze, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet toe waren aan een gezamenlijke toekomst. Wel werd duidelijk dat elke gemeente de huidige samenwerkingsvorm onvoldoende vond en erkende men dat 'niets doen' geen optie was.

Onderzoek Bestuurlijke Toekomst

In het najaar van 2014 hebben de vijf gemeenteraden ingestemd met een voorstel de bestuurlijke toekomst te laten onderzoeken: Onderzoek Bestuurlijke Toekomst (OBT) (zie downloads onderaan deze pagina). Hiertoe werd een stuurgroep ingesteld die bestond uit alle 35 fractievoorzitters van alle vijf gemeenteraden in de Hoeksche Waard onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de heer N.P.M. (Nico) Schoof. Het onderzoek richtte zich op de effecten van herindeling, de effecten van versterkte samenwerking met doorzettingsmacht en belangen en drijfveren. In oktober 2015 werd het concept eindrapport opgeleverd. Op 17 december 2015 werd door alle Hoeksche Waardse gemeenteraden een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van het eiland. De jarenlange discussie mondde uit in een niet-eensluidend besluit. In de gemeenten Oud-Beijerland (19 stemmen voor – 0 tegen) en Strijen (11-2) stemden de raden in met een voorstel tot samenvoeging van gemeenten. De raden van Binnenmaas (9-12), Cromstrijen (7-8) en Korendijk (5-10) stemden hier niet mee in. Zij kozen door het aannemen van een amendement voor een model van versterkte samenwerking met doorzettingsmacht.

Na dit niet-eensluidende besluit van de raden namen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland de regie over en stelden zich ten doel de gemeenten te helpen de ontstane impasse te doorbreken. Op 5 juli 2016 besloten GS dat herindeling de beste oplossing is voor de Hoeksche Waard en haar inwoners.

Herindelingsontwerp

Nadat de provincie op 5 juli 2016 het besluit tot herindeling had genomen, lag het herindelingsontwerp tot en met 21 november 2016 ter inzage bij de vijf gemeentehuizen in de Hoeksche Waard en bij het provinciehuis in Den Haag. Op 13 oktober 2016 gaf gedeputeerde Rogier van der Sande een toelichting op het herindelingsontwerp tijdens een bijeenkomst in dorpshuis Streona in Strijen.
Iedereen kon tot 22 november 2016 zijn/haar mening geven op het herindelingsontwerp. Er zijn ruim 1500 zienswijzen bij de provincie ingediend. De vijf gemeenteraden hebben voor 23 december hun zienswijzen vastgesteld. GS namen alle zienswijzen begin 2017 op in een nota. Op de website http://www.zuid-holland.nl/hw leest u meer over de aanloop naar dit besluit, het besluit zelf en de zienswijzeprocedure.

Herindelingsadvies

GS hebben op 20 januari 2017 het Herindelingsadvies voor de Hoeksche Waard  ter vaststelling aan Provinciale Staten (PS) aangeboden. En die stelden het op 22 februari 2017 vast.  Daarnaast hebben PS de motie aangenomen van SP mede namens CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SGP/CU. Daarin roepen zij GS en de gemeenten in de Hoeksche Waard op om de inwoners te betrekken bij de toekomst van de nieuwe gemeente en ruimte te bieden voor burgerparticipatie en eigenheid van dorpen.

Na de vaststelling door PS is het advies aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 7 juli 2017 heeft de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het aanbieden van het herindelingsvoorstel aan de Raad van State. De Raad van State heeft advies uitgebracht en de ministerraad heeft het wetsvoorstel voor de vorming van één gemeente Hoeksche Waard medio oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. .Het wetsvoorstel tot herindeling is op 24 april 2018 met 91 stemmen voor en 47 stemmen tegen door de Tweede Kamer aangenomen. Vervolgens is het wetsvoorstel doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Ook die heeft op 10 juli 2018 ingestemd en daarmee is het besluit tot herindeling definitief.

Burgerpeiling

Op 15 maart 2017 - gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen – werd in de drie gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk een burgerpeiling gehouden omdat de gemeenteraden de mening van de burger wilden weten. De uitslag van de burgerpeiling is op 11 april aan de minister van BZK gezonden.

De vraag die de drie gemeenten aan hun inwoners stelden is:
'Bent u voor of tegen een herindeling (fusie) van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente?'

Meer informatie

Voor meer informatie over de voorbereidingen op de vorming van één gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019 kunt u terecht op de website Toekomst Hoeksche Waard.

Op de website van provincie Zuid-Holland is op de speciale webpagina http://www.zuid-holland.nl/hw meer informatie te vinden over het proces rondom de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard.  Het wetsvoorstel tot herindeling (kamerstuk 34806) is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34806.

Webarchief

Bent u op zoek naar meer achtergrondinformatie? Ga dan naar Archiefweb.eu. Hier vindt u onze gearchiveerde website en kunt u onder andere persberichten, rapporten en andere documenten of informatie over bijvoorbeeld de vergaderingen van de stuurgroep (inclusief vergaderstukken) terugvinden. Niet gevonden wat u zocht? Via de zoekfunctie kunt u zoeken op één of meerdere trefwoorden.