Pagina opties

Groter
A A
RSS

Wie krijgt uw gegevens uit de basisregistratie? (24-01-2018)

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. Gemeente Binnenmaas beheert deze gegevens voor haar inwoners. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden meestal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover noodzakelijk voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op de informatie uit de gemeentelijke basisregistratie. Welke informatie dat is, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hierboven bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om uw gegevens uit de basisregistratie. Voor deze verstrekkingen kunt u ‘beperking van gegevensverstrekking’ verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een advocaat die gegevens nodig heeft voor bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die in beginsel voor alle kerkgenootschappen in Nederland zorgt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren). De laatstgenoemden krijgen in gemeente Binnenmaas overigens nooit informatie uit de basisregistratie. U kunt bij de gemeente schriftelijk verzoeken om aan deze instellingen geen gegevens over u te verstrekken. Als u dat doet, krijgt u na verwerking van uw verzoek een schriftelijke bevestiging.

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt? Dan kunt u (schriftelijk) een overzicht opvragen. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht kosteloos thuisgestuurd. Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, dan kunt u uw BRP-gegevens raadplegen via http://mijn.overheid.nl (inloggen met uw DigiD-code) of u kunt contact opnemen met het team Burgerzaken van gemeente Binnenmaas, via tel. 14 078. Op www.binnenmaas.nl vindt u een folder met meer informatie over de beperking van gegevensverstrekking. De folder is ook verkrijgbaar bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis.