Windmolens

Wat is er gebeurd tot nu toe?

De provincie Zuid-Holland heeft het gebied langs de Oude Maas bij Heinenoord aangewezen als windmolenlocatie. De provincie heeft het voornemen om in dit gebied windmolens te realiseren en heeft hier de wettelijke bevoegdheid toe. Omdat wij zelf hierop willen sturen heeft de raad van Binnenmaas op 4 juli 2013 besloten om mee te werken aan het verzoek van de provincie om samen het gebied bij de Oude Maas voor de realisering van circa 15 megawatt windturbines te gaan onderzoeken. Op 14 april 2016 heeft de gemeenteraad van Binnenmaas kennis genomen van het MER (milieueffectrapport) en besloten om het voorontwerpbestemmingsplan uit te laten werken met daarbij een maximale hoogte van 160 meter. De hoogte van 160 meter bleek voor dit windmolenproject echter niet rendabel. Na onderzoek heeft de initiatiefnemer de gemeenteraad per brief gevraagd de maximale hoogte bij te stellen naar 187 meter. Op 20 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten om het besluit van 14 april 2016 in te trekken en het voorontwerpbestemmingsplan uit te laten werken met een maximale hoogte van 187 meter. Het voorontwerp en ontwerpbestemmingsplan hebben tijdens het proces ieder zes weken ter inzage gelegen waar iedereen op kon reageren. Op 28 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld en is de omgevingsvergunning verleend.

Exploitatieovereenkomst

Op 22 juni 2017 hebben de gemeente en ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst voor het windpark Oude Maas ondertekend. In deze overeenkomst zijn met de ontwikkelaar afspraken gemaakt over onder andere planschade, kosten, participatie, bouwrijp maken, planning en beperking van de overlast.

Nota Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan met bijlagen en de ontwerp omgevingsvergunningen voor het Windpark Oude Maas hebben van 26 juni tot en met 7 augustus 2017 ter inzage gelegen. Wij hebben in totaal 311 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn beantwoord in de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunningen Windpark Oude Maas’.

Een groot aantal zienswijzen heeft dezelfde inhoud. Gezien de hoeveelheid identieke zienswijzen hebben wij de reacties onderverdeeld in thema’s en gebundeld beantwoord. Een aantal specifieke zienswijzen die buiten de thema’s vallen is in de nota apart beantwoord. Daar waar de zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het plan is dit ook aangegeven in de Nota Zienswijzen. De Nota Zienswijzen heeft twee bijlagen:

Bijlage 1: Lijst van indieners

Wij hebben een overzicht van iedereen die een zienswijze heeft ingediend toegevoegd als bijlage bij de Nota Zienswijzen. Vanwege privacy staat in de lijst alleen de naam en woonplaats genoemd en niet het adres.

Bijlage 2: aanpassingen bestemmingsplan en vergunning

De zienswijzen hebben geleid tot een aantal aanpassingen op het bestemmingsplan, het MER en één aanpassing op de omgevingsvergunningen. Een overzicht van de aanpassingen is te vinden in bijlage 2 van de Nota Zienswijzen.

De Nota Zienswijzen is met de bijlagen te vinden bij de stukken onderaan deze pagina.  

Besluit bestemmingsplan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus 2017 de Nota van Zienswijzen vastgesteld en besloten het bestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 28 september vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad en tegen het besluit om de omgevingsvergunningen te verlenen kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Tot 20 november was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State. Via onze digitale nieuwsbrief en deze website houden wij u op de hoogte van de uitspraak van de Raad van State.

Nieuwsbrief

Gemeente Binnenmaas houdt belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte van de stand van zaken van het hele proces rondom de windmolens. De laatste uitgebrachte nieuwsbrieven vindt u onderaan deze pagina. Wilt u een oudere nieuwsbrief teruglezen of wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Stuurt u dan een e-mail naar secretariaat@binnenmaas.nl. Heeft u liever een papieren exemplaar? Laat dit dan weten via telefoonnummer 14 078 / 088 – 647 13 00, u krijgt dan een papieren exemplaar toegezonden.

De contactgegevens van de projectleider Moniek Stapel-Filak vindt u in de kolom aan de rechterkant van deze pagina.

Documenten

Te downloaden:

Extra informatie

Contact

Heeft u nog vragen over de windmolens? Neem dan contact op met mevrouw M. (Moniek) Stapel-Filak van het team Beleid & Ontwikkeling.

 14 078 / 088 – 647 13 00

 moniek.stapel@binnenmaas.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan dit contactformulier in, zodat we onze website verder kunnen verbeteren.

U bent hier:Startpagina | Wonen en Leven | Duurzaamheid en milieu | Windmolens
Deel deze pagina
...geeft je de ruimte

Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam  Adres gemeente Binnenmaas
Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam  E-mail adres gemeente Binnenmaas
14 078 / 088 – 647 13 00  Telefoonnummer gemeente Binnenmaas
gemeente@binnenmaas.nl  E-mail adres gemeente Binnenmaas
Openingstijden en afspraak maken Afbeelding van een klok